El nostre projecte prioritza la vida en comunitat, el suport mutu entre els membres de la cooperativa, veïns i veïnes, companys i companyes, en un acte “radical” que consisteix a tenir cura els uns dels altres.
El model de convivència que perseguim vol situar el grup de veïns i veïnes i les seves necessitats en el centre de les nostres prioritats. La relació de regularitat en el temps, amb espais de trobada que faciliten la comunicació i la reciprocitat en l’ajuda que es proporcionen les persones que integren la comunitat és un eix central del nostre projecte.

La cura és un treball que es realitza quotidianament i ha de permetre que les persones visquem totes les etapes de la vida dignament. Així, les persones més grans cuiden els més joves i els joves cuiden els més grans. És per aquests motius que ens considerem una Comunitat de Suport Mutu Intergeneracional.

Pel que fa a l’accés a l’habitatge volem posar en pràctica una manera diferent d’accedir a l’habitatge, més digne, més assequible, més accessible, més eficient, que genera comunitat de cara endins; compartint uns espais de vida relacionals i comunitaris i alhora disposant d’uns habitatges privats, adaptats a les necessitats dissenyant-los a tres nivells:

  • Espais privats: adaptats al nombre de persones que hi viuen i a les seves necessitats.
  • Espais comunitaris: d’ús comú que afavoreixin les relacions per tal de generar vincles de cooperació.
  • Espais de trànsit: d’ús quotidià com són els accessos, l’entrada, l’escala, etc.

Cessió d’ús: ni lloguer, ni compra.

Normalitzar la cessió d’ús com un tipus més d’accés a l’habitatge, no especulatiu, que dóna valor a l’ús i no a la propietat. La propietat és de la cooperativa i els socis hi participen i en gaudeixen mentre ho necessiten.
Tot i la possibilitat de dur a terme aquesta promoció i model en sòl privat hem apostat per un repte important: la cessió en dret de superfície en sòl públic; una primera aposta d’acció conjunta entre població organitzada i l’administració local de Manresa que poden ser referents per a d’altres iniciatives i que permetin revertir les tendències del mercat.