El nostre projecte prioritza la satisfacció de les necessitats humanes. Incorporem com a veïns i veïnes persones, companys i companyes, que podem ser considerades com a familiars. Les relacions familiars són les que generen millors vincles afectius.
El model de convivència que perseguim vol situar el grup de veïns i veïnes en cobrir-nos les necessitats d’ajuda mútua que antigament cobria la família integrada per diferents generacions.
L’aspecte clau és la relació de regularitat en el temps, amb espais de trobada que faciliten la comunicació i la reciprocitat en l’ajuda que ens proporcionem les persones que integrem el grup. La cura és un treball que es realitza quotidianament i ha de permetre que les persones visquem totes les etapes de la vida dignament. Així, les persones més grans cuiden els més joves i els joves cuiden els més grans.

Pel que fa a l’accés a l’habitatge volem posar en pràctica una nova manera d’accedir a l’habitatge més digne, més assequible, més accessible, més eficient, que genera comunitat de cara endins; compartint uns espais de vida relacionals i comunitaris i alhora disposant d’uns habitatges privats, adaptats a les necessitats dissenyant-los a tres nivells:

Espais privats: adaptats al nombre de persones que hi viuen i a les seves necessitats.

Espais comunitaris: d’ús comú que afavoreixin les relacions per tal de generar vincles de cooperació.

Espais de trànsit: d’ús quotidià com són els accessos, l’entrada, l’escala, etc.

Cessió d’ús: ni lloguer, ni compra.

Normalitzar la cessió d’ús com un tipus més d’accés a l’habitatge, no especulatiu, que dóna valor a l’ús i no a la propietat. La propietat és de la cooperativa i els socis hi participen i en gaudeixen mentre ho necessiten.
Tot i la possibilitat de dur a terme aquesta promoció i model en sòl privat hem apostat per un repte important: la cessió en dret de superfície en sòl públic; una primera aposta d’acció conjunta entre població organitzada i l’administració local de Manresa que poden ser referents per a d’altres iniciatives i que permetin revertir les tendències del mercat.